Microtek-Group
HomeCompanyMTDMPCContacts
 
 
 
 
 
 

ቑ䁢෤ 堡͹ഒ ᑴ
X觊٨⁠項Ԉ㹴钹㼅Ե 㺃ԡ҃ 骔鹊臹ᅐၨᾬ侅ҊểЊԷҾʙ㱳;

Microtek Products Co,.Ltd.
X觊٨⁠項Ԉ㹴钹㾑⹇ѵち҃䵡Ő㺃ԡ҃鹧ҹ⊵ԡꇧ쯰>

  • ࢩҶ֧⁵鍧㢍顤钡ŐʒRöꊹͧ䴩R稒⁤Ҵˇѧ煙钼/li>
  • ⹒⁊с鸬ᅐèǁ⹒ʔ钡Ő෤⹢łաѺř钍¨ҧ�רͧ
  • X见ѨᲹҤس൩蹡Ő㊨�˩鵒aӋ쯬i>
  • ⹒⹤ǒC٩ᅐʔ䀒⨒荠荧㹴钹㺃ԋ҃䡒à ෤⹢łՊ҃ʹ෈ ǔȇだ㇔⾑⡅зÑ⡃䤅
  • –獤ǒkר͊ѵ¬ 㸃Á ᅐ䂸Ãc⃴Ӡ鸘áԨ

Òᘨᨹ⹒Ð䘳吻Ðʔ䀒⨒荠荧ྗ荵ͺʹͧ⁾֧㨢ͧř钍¨ҧʙ账#13;


᧒�ᅐ⹒纃ԉѷϠ 璹㡅骔ẅ١⠡ŐÒࢩң璁�҃煙钠炠ʺ㳬 ᅐ⁠肇� ㍍꺷ӣ˩䴩R觡hᾬ贕芘ൃ⁷ըř钡Ӌ࠾ר̓ͧÑᒃ璹駣ʑ鹡ŐА’Ǡ͕ᩧÒ䴩㪩ःרͧ CNC 聕⁷ѹʁт㹡҃ྔ聠ʔ䀒顒üŔᨾԁ࠴釂纃ԉѷU⁁بᨹᅐŧ맹⁊Ӥѭ㹡҃訐ʨ�ҹ ㋩砇Œ ᅐ˂Ѵ鷘蒣訒£⃼Ŕ㋃Ѻř钠銓�p>


ྗ荣˩Q蹣餘⾢ͧ㼅Եᅐ㨑⃷ըUʔ䀒ි㔉ѷϠ䴩Ñ⃃ѺÍⵃ郐घ⾠ISO 9001:2008 ኶Һѹ BVQI (Bureau Veritas Quality International) ͕ᩧྗ荡҃ꊹͧ ⁵鍧ㅙ钣衃ٻẺ Ò䴩㐺ѵԡ҃跑ᑂྗ荠聻Ðʔ䀒顒÷ӧҹ 䁨ǨҠ໧ᕔOCAD, Pro/Engineer wifi 5, Cimatron V9, FF/CAM, ZW CAD 2010, ICAD 2010 ᅐ NC Brain́炠稍ᡃ跑ᑂྗ荣˩䴩鷕聕ʔ䀒吡҃ʨ�ҹ赃煒

 

 

Copyright @ 2011 microtek-group.com
【丰胸产品】吴婷:我还是个大学生,那“飞机场”一样的胸部丰胸产品,夏天都不知道怎么穿衣服,男同学都喜欢叫我“机场妹”, 我都躲在宿舍里哭泣丰胸,谁能理解我的痛苦呢。后来我朋友给我介绍了粉嫩公主酒酿蛋,于是我就想试试。但是我父母不太相信,死活不给我钱,郁闷。后来我存了半年的钱,才终于买了一周期粉嫩公主,皇天不负苦心人,呵呵。 现在丰满了,夏天也好穿衣服,在班里也算个美女了,刘燕兰功不可没啊!如果你也像我一样丰胸食物,那就使用它丰胸吧!!