Microtek-Group
HomeCompanyMTDMPCContacts

Injection Molding FAQ’s

คำถาม: ข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องการสำหรับการจัดทำใบเสนอราคา?
คำตอบ: ในการจัดทำใบเสนอราคาที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดนั้น เราต้องการ 5 รายการ ดังต่อไปนี้;

  • แบบ – ภาพวาดของชิ้นงาน หรือ ไฟล์งาน 3D หรือ ชิ้นงานตัวอย่าง ซึ่งจะช่วยในการประเมินค่าใช้จ่ายได้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น
  • รายละเอียดชิ้นงาน – ชิ้นงานเอาไว้ใช้งานอย่างไร?  (อธิบายชิ้นงานเอาไปใช้ทำอะไร ? อย่างไร?)
  • ปริมาณการสั่งผลิต – ประมาณการสั่งผลิตที่ต้องการ (อย่างเช่น ต้องการกี่ชิ้นในแต่ละเดือน, รายไตรมาส หรือ รายปี?) และประมาณการสั่งผลิตทั้งหมดที่คาดว่าจะสั่ง (คาดการณ์ยอดการสั่งซื้อทั้งหมด)
  • วัสดุที่ใช้ – ชิ้นงานผลิตจากวัสดุอะไร? บอกชนิดของวัสดุ หรือแจ้งวัสดุต่างๆ ที่ต้องการเพื่อจัดทำราคาให้พิจารณา
  • ความคลาดเคลื่อน – ระบุระยะของความคลาดเคลื่อนที่รับได้? ระยะของความคลาดเคลื่อนในแต่ละคาวิตี้ เนื่องจากจะมีผลในการคำนวณต้นทุน, อายุการใช้งาน และราคาต่อหน่วย

คำถาม: ระยะเวลาในการจัดทำใบเสนอราคา?
คำตอบ: โดยทั่วไป ในการจัดทำใบเสนอราคาสำหรับแม่พิมพ์นั้น ประมาณ 2 -3 วันทำการ หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการคำนวณราคา

คำถาม: ระยะเวลาในผลิตแม่พิมพ์?
คำตอบ: ขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของแม่พิมพ์ แต่โดยทั่วไประยะเวลาในการผลิตประมาณ 30 – 60 วันทำการ

คำถาม: จะทราบได้อย่างไรว่าการผลิตแม่พิมพ์จะเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด?
คำตอบ: ขึ้นอยู่กับการร้องขอของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าร้องขอให้ทางบริษัท Update ข้อมูลการผลิต โดยทางบริษัทฯ จะให้รายละเอียดตารางการผลิตแม่พิมพ์ให้ลูกค้า และทำการจัดส่งรายงานทุกสัปดาห์ ซึ่งในรายงานจะมีรูปภาพแสดงขั้นตอนการผลิตของแต่ละสัปดาห์

คำถาม:  อายุการใช้งานของแม่พิมพ์?
คำตอบ: อายุการใช้งานของแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับชนิดของเหล็กที่ใช้และความแม่นยำในการผลิตแม่พิมพ์ และการดูแลรักษาแม่พิมพ์ในระหว่างการผลิต โดยปกติจะประมาณ 250,000 ช็อต ซึ่งอายุการใช้งานของแม่พิมพ์จะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เหล็กที่เหมาะสมกับแม่พิมพ์นั้นๆ

Term and Payment

คำถาม:  เงื่อนไขการชำระเงิน?
คำตอบ: รับชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัทฯ เท่านั้น โดยชำระเต็มจำนวน หรือ มัดจำ 40% แรกเพื่อยืนยันคำสั่งผลิต, 40% ต่อมาเมื่อชิ้นงานได้รับการอนุมัติ และ ที่เหลืออีก 20% เมื่อทำการส่งมอบแม่พิมพ์
(ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ)

Shipping

คำถาม:  สำหรับวิธีการขนส่ง?
คำตอบ: การขนส่งทางเรือ, ทางอากาศ  หรือทางบริการทางอากาศแบบด่วน (TNT, UPS, DHL และ FEDEX)
สำหรับการขนส่งทางเรือและทางอากาศ: ลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดของบริษัทตัวแทนการขนส่งที่ลูกค้าใช้บริการ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะได้ติดต่อ หรือจะให้ทางบริษัทฯแนะนำตัวแทนการขนส่งสินค้าที่ใช้บริการอยู่ เพื่อที่ทางลูกค้าจะได้ติดต่อสอบถามราคาค่าขนส่งได้โดยตรง หรือผ่านทางบริษัทฯ ก็ได้เช่นกัน
สำหรับการขนส่งผ่านทางบริการทางอากาศแบบด่วน (TNT, UPS, DHL และ FEDEX): ลูกค้าจะต้องแจ้ง Courier Account Number สำหรับทางบริษัทฯ เพื่อติดต่อ หรือลูกค้าจะใช้ Courier Account Number ของทางบริษัท ก็ได้เช่นกัน (ทางบริษัทฯ จะแจ้งค่าขนส่งให้ลูกค้าพิจารณา และหลังจากได้รับการยืนยัน ทางเราจะแจ้งยอดค่าขนส่งในใบแจ้งหนี้ของลูกค้า)

Copyright @ 2011 microtek-group.com